CẤU TRÚC IF ONLY (GIÁ MÀ)

Cấu trúc if only (giá mà, ước gì) được dùng để thể hiện sự hy vọng, ước ao, hối tiếc về việc điều gì đó ...
If only đôi lúc được sử dụng tương tự như wish
Mệnh đề chứa if only có thể đứng một mình hoặc đi cùng với các mệnh đề khác tùy theo nghĩa của câu
If only ở tương lai:
Chức năng: Diễn tả một mong muốn trong tương lai.
Cấu trúc:
IF ONLY + S + would/ could + V (bare)
Ví dụ:
If only I could be in Hanoi next week.
(Giá mà tôi ở thể ở Hà Nồi vào tuần tới)
If only I would take a trip to visit you tomorrow.
(Giá mà tôi có thể đến thăm bạn vào ngày mai)
If only ở hiện tại:
Chức năng: Diễn tả một điều ước không có thực với hiện tại.
Cấu trúc:

IF ONLY + S+ V2/-ed
Lưu ý: V2/-ed là động từ to be thì phải dùng were cho tất cả các ngôi
Ví dụ:
If only I were a millionare, then everyone wouldn’t look down at me.
(Nếu tôi là triệu phú, thì mọi người sẽ không khinh thường tôi được)
If only my mother were here, she would know what to do.
(Nếu mẹ tôi có ở đây, bà ấy sẽ biết phải làm thế nào)
If only ở quá khứ:
Chức năng: Diễn tả một điều ước, một giả thiết không có thực ở quá khứ
Cấu trúc:

IF ONLY + S + had + V3/-ed
Ví dụ:
If only he hadn’t ask his girlfriend for money.
(Giá mà anh ta không hỏi mượn bạn gái mình tiền)
If only I had come there earlier.
(Giá mà tôi tới đó sớm hơn chút)

.
Chúc bạn thành công với bài học

Cấu Trúc If Only (Giá mà)

Học qua Videos