CÂU TƯỜNG THUẬT

Câu điều kiện loại 1:
Với câu điều kiện loại 1 – điều kiện thật có thể xảy ra, chúng ta đổi thì của động từ theo qui tắc thông thường của câu gián tiếp.
Ví dụ:
If I win the lottery tomorrow, I will travel around the world.
→ She said if she won the lottery the next day, she would travel around the world.
(Cô ấy nói nếu cô ấy trúng số ngày hôm sau thì cô ấy sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới.)
Câu điều kiện loại 2 và loại 3:
Với câu điều kiện loại 2, loại 3 – điều kiện không có thật, chúng ta không đổi thì của câu điều kiện trong câu tường thuật mà chỉ đổi các đại từ hoặc trạng từ cho phù hợp với ngữ cảnh.
Ví dụ:
It would be best if we started early.
→ He said it would be best if they started early.
(Anh ấy nói là tốt nhất họ đã bắt đầu sớm.)
.
Chúc bạn thành công với bài học

Câu Tường Thuật

Học qua Videos