Mục Đề thi học kì lớp 10

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn tiếng Anh số 7
Độ dài:40 câu / 45 phút
Độ khó:1.45
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 10 môn tiếng Anh số 9
Độ dài:40 câu / 45 phút
Độ khó:1.52
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 10 môn tiếng Anh số 8
Độ dài:40 câu / 45 phút
Độ khó:1.74
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 10 môn tiếng Anh số 5
Độ dài:40 câu / 45 phút
Độ khó:1.82
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 10 môn tiếng Anh số 10
Độ dài:40 câu / 45 phút
Độ khó:1.95
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 10 môn tiếng Anh số 6
Độ dài:40 câu / 45 phút
Độ khó:2.38
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 10 môn tiếng Anh số 1
Độ dài:40 câu / 45 phút
Độ khó:2.61
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 10 môn tiếng Anh số 2
Độ dài:40 câu / 45 phút
Độ khó:3.04
Thang điểm:10 điểm

Học qua Videos