Mục Đề thi học kì lớp 11

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn tiếng Anh số 9
Độ dài:40 câu / 60 phút
Độ khó:1.14
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 11 môn tiếng Anh số 6
Độ dài:40 câu / 60 phút
Độ khó:1.29
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 11 môn tiếng Anh số 8
Độ dài:40 câu / 60 phút
Độ khó:1.50
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 11 môn tiếng Anh số 5
Độ dài:40 câu / 60 phút
Độ khó:1.51
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 11 môn tiếng Anh số 10
Độ dài:34 câu / 60 phút
Độ khó:1.72
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 11 môn tiếng Anh số 7
Độ dài:40 câu / 60 phút
Độ khó:1.93
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 11 môn tiếng Anh số 1
Độ dài:40 câu / 60 phút
Độ khó:1.99
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 11 môn tiếng Anh số 4
Độ dài:40 câu / 60 phút
Độ khó:2.05
Thang điểm:10 điểm

Học qua Videos