Mục Đề thi tổng hợp lớp 11

Listening 11 - Unit 1 - Task 2.2
Độ dài:2 câu / 60 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm
Listening 11 - Unit 1 - Task 2.1
Độ dài:2 câu / 60 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm
Language Focus 11 - Unit 10 - Exercise 3
Độ dài:8 câu / 60 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm
Listening 11 - Unit 10 - Task 2
Độ dài:4 câu / 60 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm
Reading 11 - Unit 10
Độ dài:10 câu / 60 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm
Listening 11 - Unit 11 - After you listen
Độ dài:7 câu / 60 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm
Listening 11 - Unit 11 - Task 2
Độ dài:5 câu / 60 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm
Reading 11 - Unit 11 - After you read
Độ dài:8 câu / 60 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm

Học qua Videos