Mục Đề thi một tiết lớp 11

Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 11 môn tiếng Anh số 6
Độ dài:32 câu / 45 phút
Độ khó:0.57
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 11 môn tiếng Anh số 8
Độ dài:32 câu / 45 phút
Độ khó:0.62
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 11 môn tiếng Anh số 5
Độ dài:40 câu / 45 phút
Độ khó:1.63
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 11 môn tiếng Anh số 3
Độ dài:40 câu / 45 phút
Độ khó:2.03
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 11 môn tiếng Anh số 9
Độ dài:32 câu / 45 phút
Độ khó:2.43
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 11 môn tiếng Anh số 2
Độ dài:40 câu / 45 phút
Độ khó:2.46
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 11 môn tiếng Anh số 4
Độ dài:40 câu / 45 phút
Độ khó:2.56
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 11 môn tiếng Anh số 1
Độ dài:40 câu / 45 phút
Độ khó:2.87
Thang điểm:10 điểm

Học qua Videos