Mục Đề thi học kì lớp 12

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn tiếng Anh số 9
Độ dài:40 câu / 45 phút
Độ khó:1.32
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 12 môn tiếng Anh số 10
Độ dài:40 câu / 45 phút
Độ khó:1.68
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 12 môn tiếng Anh số 5
Độ dài:45 câu / 45 phút
Độ khó:1.74
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 12 môn tiếng Anh số 6
Độ dài:40 câu / 45 phút
Độ khó:2.01
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 12 môn tiếng Anh số 8
Độ dài:40 câu / 45 phút
Độ khó:2.07
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 12 môn tiếng Anh số 4
Độ dài:40 câu / 45 phút
Độ khó:2.40
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 12 môn tiếng Anh số 7
Độ dài:40 câu / 45 phút
Độ khó:2.61
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 12 môn tiếng Anh số 1
Độ dài:40 câu / 45 phút
Độ khó:2.67
Thang điểm:10 điểm

Học qua Videos