Mục Đề thi tổng hợp lớp 12

Language Focus 12 - Unit 10 - Exercise 3
Độ dài:8 câu / 60 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm
Language Focus 12 - Unit 10 - Exercise 2
Độ dài:6 câu / 60 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm
Language Focus 12 - Unit 10 - Exercise 1
Độ dài:6 câu / 60 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm
Listen 12 - Unit 10 - Task 2
Độ dài:5 câu / 60 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm
Listen 12 - Unit 10 - Task 1
Độ dài:5 câu / 60 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm
Language Focus 12 - Unit 11 - Exercise 2
Độ dài:8 câu / 60 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm
Listen 12 - Unit 11 - Task 2
Độ dài:5 câu / 60 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm
Listen 12 - Unit 11 - Task 1
Độ dài:5 câu / 60 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm

Học qua Videos