Mục Đề thi học kì lớp 6

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh số 9
Độ dài:30 câu / 45 phút
Độ khó:2.18
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh số 16
Độ dài:40 câu / 60 phút
Độ khó:2.26
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh số 5
Độ dài:39 câu / 45 phút
Độ khó:2.27
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh số 7
Độ dài:30 câu / 45 phút
Độ khó:2.33
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh số 1
Độ dài:37 câu / 45 phút
Độ khó:2.57
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh số 8
Độ dài:30 câu / 45 phút
Độ khó:2.57
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh số 2
Độ dài:37 câu / 45 phút
Độ khó:2.64
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh số 10
Độ dài:30 câu / 45 phút
Độ khó:2.92
Thang điểm:10 điểm

Học qua Videos