Mục Đề thi tổng hợp lớp 6

Grammar Practice - What is the weather like?
Độ dài:4 câu / 60 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm
Grammar Practice - Adverbs of frequency
Độ dài:7 câu / 60 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm
Grammar Practice - What is the weather like?
Độ dài:4 câu / 60 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm
Grammar Practice - Indefinite quantifiers: a few, a little, a lot/lots
Độ dài:6 câu / 60 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm
Grammar Practice - Indefinite quantifiers: a few, a little, a lot/lots
Độ dài:6 câu / 60 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm
Bài tập Từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 8 số 1
Độ dài:4 câu / 60 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm
Grammar Practice - Question words
Độ dài:4 câu / 60 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm
Grammar Practice - Present progressive tense
Độ dài:3 câu / 60 phút
Độ khó:0.11
Thang điểm:10 điểm

Học qua Videos