Mục Đề thi một tiết lớp 6

Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 6 môn tiếng Anh số 9
Độ dài:40 câu / 45 phút
Độ khó:2.06
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 6 môn tiếng Anh số 8
Độ dài:40 câu / 45 phút
Độ khó:2.98
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 6 môn tiếng Anh số 10
Độ dài:38 câu / 45 phút
Độ khó:3.02
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 6 môn tiếng Anh số 5
Độ dài:34 câu / 45 phút
Độ khó:3.67
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 6 môn tiếng Anh số 1
Độ dài:34 câu / 45 phút
Độ khó:4.19
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 6 môn tiếng Anh số 6
Độ dài:48 câu / 45 phút
Độ khó:4.45
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 6 môn tiếng Anh số 4
Độ dài:34 câu / 45 phút
Độ khó:4.64
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 6 môn tiếng Anh số 7
Độ dài:40 câu / 45 phút
Độ khó:4.65
Thang điểm:10 điểm

Học qua Videos