Mục Đề thi học kì lớp 7

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh số 3
Độ dài:35 câu / 45 phút
Độ khó:1.61
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh số 4
Độ dài:35 câu / 45 phút
Độ khó:1.90
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh số 6
Độ dài:35 câu / 45 phút
Độ khó:2.01
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh số 7
Độ dài:35 câu / 45 phút
Độ khó:2.51
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh số 2
Độ dài:35 câu / 45 phút
Độ khó:2.57
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh số 10
Độ dài:35 câu / 45 phút
Độ khó:2.62
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh số 1
Độ dài:35 câu / 45 phút
Độ khó:2.70
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh số 5
Độ dài:35 câu / 45 phút
Độ khó:2.82
Thang điểm:10 điểm

Học qua Videos