Mục Đề thi tổng hợp lớp 7

Language Focus 1 - Question words
Độ dài:4 câu / 60 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm
Listen 7 - Unit 10 - A bad toothache -1
Độ dài:4 câu / 60 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm
Listen 7 - Unit 10 - A bad toothache -2
Độ dài:4 câu / 60 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm
Read 7 - Unit 10 - Personal hygiene
Độ dài:6 câu / 60 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm
Listen 7 - Unit 11 - What was wrong with you? -1
Độ dài:5 câu / 60 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm
Listen 7 - Unit 11 - A check-up -1
Độ dài:8 câu / 60 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm
Listen 7 - Unit 11 - What was wrong with you? -2
Độ dài:6 câu / 60 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm
Language Focus 4 - Indefinite quantifiers - 2
Độ dài:3 câu / 60 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm

Học qua Videos