Mục Đề thi một tiết lớp 7

Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 7 môn tiếng Anh số 6
Độ dài:40 câu / 45 phút
Độ khó:1.53
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 7 môn tiếng Anh số 8
Độ dài:40 câu / 45 phút
Độ khó:2.17
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 7 môn tiếng Anh số 10
Độ dài:40 câu / 45 phút
Độ khó:2.34
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 7 môn tiếng Anh số 9
Độ dài:40 câu / 45 phút
Độ khó:2.40
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 7 môn tiếng Anh số 1
Độ dài:30 câu / 45 phút
Độ khó:2.59
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 7 môn tiếng Anh số 3
Độ dài:30 câu / 45 phút
Độ khó:2.68
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 7 môn tiếng Anh số 5
Độ dài:30 câu / 45 phút
Độ khó:2.75
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 7 môn tiếng Anh số 4
Độ dài:30 câu / 45 phút
Độ khó:3.05
Thang điểm:10 điểm

Học qua Videos