Mục Đề thi học kì lớp 8

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh số 10
Độ dài:39 câu / 45 phút
Độ khó:1.43
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh số 5
Độ dài:38 câu / 45 phút
Độ khó:1.63
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh số 6
Độ dài:38 câu / 45 phút
Độ khó:1.75
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh số 2
Độ dài:38 câu / 45 phút
Độ khó:1.78
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh số 4
Độ dài:38 câu / 45 phút
Độ khó:1.80
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh số 3
Độ dài:38 câu / 45 phút
Độ khó:1.87
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh số 14
Độ dài:37 câu / 45 phút
Độ khó:1.91
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh số 11
Độ dài:41 câu / 45 phút
Độ khó:2.09
Thang điểm:10 điểm

Học qua Videos