Mục Đề thi tổng hợp lớp 8

Language Focus 8 - Unit 10 - Exercise 3
Độ dài:5 câu / 60 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm
Read 8 - Unit 10 - Task 2
Độ dài:5 câu / 60 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm
Read 8 - Unit 10 - Task 1
Độ dài:5 câu / 60 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm
Listen and Read 8 - Unit 10
Độ dài:5 câu / 60 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm
Write 8 - Unit 10 - Task 2
Độ dài:4 câu / 60 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm
Write 8 - Unit 10 - Task 1
Độ dài:7 câu / 60 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm
Language Focus 8 - Unit 11
Độ dài:4 câu / 60 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm
Read 8 - Unit 11 - Task 1
Độ dài:12 câu / 60 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm

Học qua Videos