Mục Đề thi học kì lớp 9

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn tiếng Anh số 3
Độ dài:40 câu / 45 phút
Độ khó:1.68
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 9 môn tiếng Anh số 10
Độ dài:40 câu / 45 phút
Độ khó:1.99
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 9 môn tiếng Anh số 4
Độ dài:40 câu / 45 phút
Độ khó:2.01
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 9 môn tiếng Anh số 9
Độ dài:40 câu / 45 phút
Độ khó:2.14
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 9 môn tiếng Anh số 7
Độ dài:40 câu / 45 phút
Độ khó:2.21
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 9 môn tiếng Anh số 5
Độ dài:40 câu / 45 phút
Độ khó:2.24
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 9 môn tiếng Anh số 1
Độ dài:40 câu / 45 phút
Độ khó:2.58
Thang điểm:10 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 9 môn tiếng Anh số 2
Độ dài:40 câu / 45 phút
Độ khó:2.74
Thang điểm:10 điểm

Học qua Videos