Mục Đề thi tổng hợp lớp 9

Language Focus 9 - Unit 10 - Exercise 2
Độ dài:5 câu / 60 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm
Language Focus 9 - Unit 10 - Exercise 3
Độ dài:8 câu / 60 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm
Listen 9 - Unit 10
Độ dài:1 câu / 60 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm
Listen and Read 9 - Unit 10 - Task 2
Độ dài:9 câu / 60 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm
Listen and Read 9 - Unit 10 - Task 2
Độ dài:5 câu / 60 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm
Listen and Read 9 - Unit 10 - Task 1
Độ dài:5 câu / 60 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm
Listen and Read 9 - Unit 10 - Task 1
Độ dài:6 câu / 60 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm
Bài tập Đọc hiểu tiếng Anh lớp 9 Unit 5 số 1
Độ dài:5 câu / 60 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm

Học qua Videos