Mục Đề thi một tiết lớp 9

Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 9 môn tiếng Anh số 6
Độ dài:30 câu / 45 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 9 môn tiếng Anh số 7
Độ dài:30 câu / 45 phút
Độ khó:0
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 9 môn tiếng Anh số 8
Độ dài:30 câu / 45 phút
Độ khó:0.12
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 9 môn tiếng Anh số 2
Độ dài:34 câu / 45 phút
Độ khó:1.45
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 9 môn tiếng Anh số 10
Độ dài:30 câu / 45 phút
Độ khó:1.46
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 9 môn tiếng Anh số 4
Độ dài:34 câu / 45 phút
Độ khó:1.51
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 9 môn tiếng Anh số 1
Độ dài:34 câu / 45 phút
Độ khó:1.81
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 9 môn tiếng Anh số 5
Độ dài:34 câu / 45 phút
Độ khó:2.09
Thang điểm:10 điểm

Học qua Videos