Mục Đề thi Trung Học Phổ Thông

Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 21
Độ dài:59 câu / 60 phút
Độ khó:0.79
Thang điểm:10 điểm
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 22
Độ dài:50 câu / 60 phút
Độ khó:0.96
Thang điểm:10 điểm
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 5
Độ dài:50 câu / 60 phút
Độ khó:1.06
Thang điểm:10 điểm
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 30
Độ dài:50 câu / 60 phút
Độ khó:1.10
Thang điểm:10 điểm
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 29
Độ dài:56 câu / 60 phút
Độ khó:1.11
Thang điểm:10 điểm
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 12
Độ dài:50 câu / 60 phút
Độ khó:1.15
Thang điểm:10 điểm
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 13
Độ dài:50 câu / 60 phút
Độ khó:1.19
Thang điểm:10 điểm
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 27
Độ dài:50 câu / 60 phút
Độ khó:1.21
Thang điểm:10 điểm

Học qua Videos