Mục Đề thi tuyển sinh lớp

Đề luyện thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh 2018 số 7
Độ dài:40 câu / 60 phút
Độ khó:0.79
Thang điểm:10 điểm
Đề luyện thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh 2018 số 8
Độ dài:40 câu / 60 phút
Độ khó:0.83
Thang điểm:10 điểm
Đề luyện thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh 2018 số 4
Độ dài:40 câu / 60 phút
Độ khó:0.83
Thang điểm:10 điểm
Đề luyện thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh 2018 số 2
Độ dài:40 câu / 60 phút
Độ khó:1.05
Thang điểm:10 điểm
Đề luyện thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh 2018 số 3
Độ dài:40 câu / 60 phút
Độ khó:1.07
Thang điểm:10 điểm
Đề luyện thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh 2018 số 6
Độ dài:40 câu / 60 phút
Độ khó:1.08
Thang điểm:10 điểm
Đề luyện thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh 2018 số 9
Độ dài:40 câu / 60 phút
Độ khó:1.12
Thang điểm:10 điểm
Đề luyện thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh 2018 số 1
Độ dài:40 câu / 60 phút
Độ khó:1.30
Thang điểm:10 điểm

Học qua Videos